SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ Đồ Tổ Chức: CĐĐM LAVANG

1. Đỉnh Cao Nhất

Đức Mẹ La Vang

2 Vị Tông Đồ Đầu Tiên

Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận

3. Hạt Nhân Trung Tâm của CĐ ở Hoà Lan:

 
      Linh hướng Cộng Đoàn:
                Linh mục Phaolo PHẠM ĐÌNH HIỆN