CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHUỖI MÂN CÔI: BAN CHẤP HÀNH CĐĐM LAVANG

1. Đỉnh Cao Nhất

Đức Mẹ La Vang

2 Vị Tông Đồ Đầu Tiên

Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận

3. Hạt Nhân Trung Tâm của CĐ ở Hoà Lan:

Linh mục:
                Cha Cố Giuse Trần Đức Hưng
                Phêrô Nguyễn Đức Minh
                Gioan Nguyễn Văn Thông
                
Linh hướng Cộng Đoàn:
                Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Minh

4. Cộng Tác Trực Tiếp

Ban Điều Hành:
                Nguyễn Đức Quán – Trưởng Ban điều hành
                Đinh Minh Thìn      –  Phó Ban điều hành                                                  bandieuhanh@cddmlv.com 
Ban Tham Vấn:
                Đỗ Đình Mai
                Bùi Năng Phán
                Nguyễn Văn Cấu 

Thư ký:  
     Lê Thị Thuỷ
     thuky@cddmlv.com

Thủ quỹ: 
      Mai Thị Xuân Hương
     thuquy@cddmlv.com

Trưởng ca đoàn: 
         Tạ Viết Thái
                               thanhca@cddmlv.com

Ban Ẩm Thực:
      Phạm Thị Xuyến
      Mai Kim Thoa
      Nguyễn Thị Ánh Tuyết      amthuc@cddmlv.com

Ban Giúp Lễ:
        Nguyễn Thị Kim Cúc
       giuple@cddmlv.com

4. Cộng Tác Trực Tiếp