Sơ Đồ Tổ Chức CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG – Hoà Lan

Dưới sự chỉ đạo và trách nhiệm của cha linh hướng, là các Ban Làm Việc (“Werkgroepen”) chuyên môn, sẽ phụ giúp cha linh hướng tổ chức các sinh hoạt mục vụ; theo sơ đồ tổ chức phía trên