MỪNG XUÂN MỚI 2023 ĐẾN CHA LINH HƯỚNG

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Hoà Lan chúng con kính chúc Cha Linh hướng Phêrô Nguyễn Đức Minh một năm mới dồi dào sức khỏe, thêm ơn khôn ngoan, nhiều nghị lực và giàu tình thương, để Cha tiếp tục từng bước dẫn dắt Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Hoà Lan chúng con trong đời sống đức tin ngày càng tốt đẹp hơn!